Göran Paulssons forskning om gårdar & släkter

Göran Paulsson har under 40 års tid forskat om idbäcks by. Både om fastigheter och om släktförhållanden. På denna och följande sidor finns detta nu presenterat

 1. Littera A
 2. Littera Aa
 3. Littera Ab
 4. Littera B
 5. Littera C
 6. Littera D
 7. Littera Da
 8. Littera E
 9. Littera Ea
 10. Littera F
 11. Littera Fa
 12. Littera Fb
 13. Littera G
 14. Littera H Ha
 15. Littera Hb
 16. Littera I
 17. Littera la
 18. Littera la
 19. Littera K
 20. Littera Ka Kb
 21. Littera L La
 22. Littera M Ma
 23. Littera N Nb Nc
 24. Littera OObOc
 25. Littera Oa
 26. Littera P
 27. Littera Q Qb
 28. Från storskiftet och framåt, gärdsgårdar, byaråd och samfälligheter
 29. Bebyggelsens utveckling och registerbeteckningar. Konsum
 30. Blåbandsföreningen
 31. Bystugan I
 32. Bystugan II
 33. Bystugan III
 34. Bystugan IV
 35. Jakt och fiske
 36. Föreningar

Under 40 års tid har jag samlat på material om Idbäcks by. Under några av de första åren i studiecirkelform men de senaste drygt 35 åren på egen hand.
Materialet håller nu äntligen på att sammanställas för att kunna presenteras för allmänheten.

Materialet till pärmarna / mapparna har mestadels inhämtats från husförhörsböcker, andra kyrkliga dokument, klassböcker, mantalslängder, dödböcker samt muntliga uppgifter.

Hela materialets sammanställning bygger på den mark-/gårdsindelning i olika littera som skedde i Idbäck i samband med storskiftet år 1850. Materialet består först och främst av ett personregister för perioden början av 1700-talet till mitten av 1900-talet. De personer som bott i Idbäck samt ägt sin bostad där under denna period finns registrerade familjevis så att varje familj har sitt eget blad och varje familjemedlem har ett unikt registreringsnummer vilket gör att alla släktled är lätt att följa både framåt och bakåt i tiden. Registreringsnumret följer även med personerna på fototexter etc. så att man lätt ka följa vilken person som avses i olika sammanhang.

Inom varje litteragrupp så är familjebladen upplagda i en ordningsföljd där familjefaderns födelseår som bestämmer placeringen inom litteragruppen. Den tidigaste födda familjefadern står överst på det första bladet, den näst äldste familjefadern står överst på blad två, o.s.v.

På dessa familjeblad har det använts en del förkortningar. T.ex. HF = husförhörslängd, FB = Församlingsbok, DB = Dödbok, Ml = Mantalslängd, AGM = Acta Genealogica Malungensia.

Tillsammans med dessa persondata finns även övrig information om personerna, till exempel foton, artiklar, tidningsklipp, brev m.m. för de som finns i registret

Personregistret bygger som sagt var på den litterabeteckning / de hushåll som fanns i Idbäck vid storskiftet. Det innebar att den då nordligaste gården i byn, Sandbäck, fick beteckningen littera A, nästa gård söderut, även den en Sandbäckgård fick beteckningen littera B, o.s.v.
Numreringen fungerade på ett hyggligt sätt ända fram till byns då sydligast gård som fick beteckningen littera Q. Den gården kallades Birgersgården och låg där Masens skinnindustri hade sin verksamhet när de fortfarande höll till i Idbäck.
Insprängt i denna bokstavsserie så låg en del beteckningar som kallades subnummer, till exempel beteckningen Eb, Nc, o.s.v.
Många av dessa subfastigheter var inte bebyggda och de som var det hade en mark-tillgång som var så liten att det var svårt att försörja en familj på densamma. En del av dessa ”subnummer” tillhörde även personer i andra byar, först och främst från Västra Fors.

Nu för tiden vet de flesta inte vad dessa litterabeteckningar innebär varför jag har gjort ”omvandlingstabeller” mellan dagens fastighetsbeteckningar och den ålderdomliga litterabeteckningen. Vet man numret på den fastighet som man bebor så är det väldigt lätt att även hitta rätt litterabeteckning och därmed rätt pärm / mapp.

Förutom informationen som beskrivs ovan så finns i de olika pärmarna / mapparna även en inledning som beskriver hur bosättningen på de olika gårdarna / littera-beteckningarna har utvecklats sen storskiftet, det vill säga under 150 – 200 år.
För enkelhetens skull så står, om det är en familj som byggt bostaden, mannen som byggherre.

Vidare finns även en del foton, både äldre men framförallt allt nyare, för varje bostadshus / gård i byn. I pärmarna / mapparna finn även den fotodokumentation över byns samtliga boningshus som har gjorts 1996 och 2017.
För att man lättare ska kunna jämföra bosättningarna i Idbäck vid storskiftet med dem i nutid så finns i varje pärm / mapp även kartor som visar det.

Det finns även ett register över samtliga dessa personer som finns registrerade på ”Familjebladen”.

Det finns även särskilda pärmar / mappar som beskriver övriga händelser / aktiviteter i Idbäck.

Personuppgifterna sträcker sig från ungefär mitten av 1700-talet fram till ungefär 1950 medan övriga uppgifter sträcker sig till nutid.

Stort arbete har nedlagts på att få så fullständiga och korrekta uppgifter som möjligt. Tyvärr kan dock fel ha insmugit sig och upptäcks sådana så hoppas jag att de uppmärksammas och rättas till.
Detta register bör alltså kunna användas som uppslagsverk av alla som är intresserade av de av våra förfäder som bor eller har bott i Idbäck.

Vad man i sammanhanget bör tänka på när man tar del av den här informationen är att den förändras hela tiden. Familjeförhållanden samt ägarförhållanden till fastigheter m.m. förändras över tid.

Göran Paulsson i oktober 2017.

Fastighetsägare Idbäck 2017 (Inklusive ägare bakåt i tiden där information finns)

Idbäck 53:3

Pä Ulla Persson 1982-08-04
Pä Nils Olsson 1929-08-30

Idbäck 53:9

Maria Ivarsson 2008-01-14
Milred Nilsson 1990-05-09
Pä Olle Nilsson 1963-06-19

Idbäck 53:11

Åke Ivarsson 1984-08-15
Pä Olle Nilsson 1963-06-19

Idbäck 20:7

Ingrid Dåhne 2016-09-21
Bertil Dåhne 1986-02-05
Ida Dåhne 1940-01-10

Idbäck 20:8

Ronny Stigsson 1988-02-24
Hol Helmer Larsson 1928-06-25

Idbäck 2:33

Jimmi Alriksson/Anneli Jobsmyr Alriksson 2014-05-30
Jimmi Alriksson 2010-12-20
Falk Pelz/Dörte Pelz 2009-12-08

Idbäck 2:32

Jan-Erik Vilhelmsson 1992-11-18
Mary Larsson 1978-10-25

Idbäck 2:29

Åsa Nilsson Elovsson 2014-03-27
Hol Alf Helmersson 1969-05-14
Hol Lars Larssons db. 1969-03-12

Idbäck 3:4

Göran Paulsson 1974-12-18
Teresia Danielsson m.fl. 1974-12-18
Augusta Åhrlin 1941-04-09
Karl-Erik Åhrlin 1928-05-26
Lissel Karin Persson 1921-09-01

Idbäck 3:7-11

Knut Jansson 1979-02-28

Idbäck 3:7

Ulla Dahlén (obebyggd) 2005-12-05

Idbäck 3:8

Ulla Dahlén (obebyggd) 2005-12-05

Idbäck 3:9

Karin Jansson (obebyggd) 2005-12-05

Idbäck 3:10

Karin Jansson (obebyggd) 2005-12-05

Idbäck 3:11

Bengt Stavås 1981-07-22
Håkan Corsell 1980-03-26

Idbäck 69:11

Kent och Gertrud Börjesson 1980-06-11

Idbäck 69:10

Kenneth Nyhlén och Maria Persson 1987-07-08
Björn och Ruth Fridner 1981-02-25

Idbäck 59:2

Börje Halvarsson och Rungpraw Halvarsson 2015-06-10
Sven Jernberg 1978-08-16/1984-04-11
Ragnar Jernberg 1951-07-18

Idbäck 59:1

Kerstin Jernberg 2011-08-15
Stig Jernberg 1980-09-03
Ragnar Jernberg 1951-06-02

Idbäck 57:1

John och Elise Danielsson 1975-08-27
Teresia Danielsson 1973-03-07
Artur Åhrlin 1965-04-14

Idbäck 57:2

Maj-Lis Axelsson 2003-07-03
Karl Erik Nilsson 1974-06-12/1984-08-15
Teresia Danielsson 1973-03-07

Idbäck 4:10/5:3

Bystugan Idbäck-Romarheden / Bastun 1994-03-23
Idbäcks Blåbandsförening 1925-05-07

Idbäck 4:11

Per-Olov Vilhelmsson 2007-07-09
Mary Larsson 1992-11-18
Vilhelm Larsson 1954-10-13

Idbäck 64:10

Ingeborgs Uno Larsson 1999-09-15
Ingeborgs Lars Jonsson 1955-04-13

Idbäck 4:13

Stig Helmersson 1955-02-23

Idbäck 4:8

Alf Hurtig/Alice Eivor Hurtig 1998-12-01
Sven Lindberg 1983-07-27
Anna Lindberg 1958-01-02

Idbäck 4:14

Tommy Ingmarsson 1999-10-06
Ingmar Helmersson 1955-02-23

Idbäck 4:19

Ingemar Vilhelmsson 1975-11-26
Korsnäs-Marma 1889-12-18

Idbäck 22:6

Börje Haltorp 2015-06-02
Hära Elvy Haltorp 1981-12-09
Hära Gottfrid Eriksson 1945-06-06/1954-11-10

Idbäck 22:10

Hära Alfred Eriksson Obebodd 1945-06-06

Idbäck 22:8

Lisa Lindholm/Henrik Gryth 2013-05-24
Marianne Lindholm 1993-06-30
Ingemar/Marianne Lindholm 1964-12-23

Idbäck 5:3/4:10

Bustugan Idbäck-Romarheden / Bastun 1994-03-23
Idbäcks Blåbandsförening 1925-05-07

Idbäck 5:25

Jonathan Vilhelmsson 2013-07-25
Knut Åke Johansson 1974-09-25
Knut Johan Eriksson

Idbäck 5:26

Jonas Pettersson/Britt-Marie Karelius 2000-08-23

Idbäck 5:8

Krister Brushed
Krister och Kerstin Brushed 1986-06-04
Olt Helny Brushed 1951-06-13

Idbäck 5:13

Gerd Elins 1986-03-26
Knut Jonas Johansson 1929-01-18

Idbäck 69:1

Magnus Forsman 2012-09-03
Malungs Kommun 1938-03-02/1961-11-15

Idbäck 23:14

Thomas Olsson 1999-01-05
Knut Yngve Eriksson 1984-10-17
Knut Erik Ernfrid Eriksson 1950-06-07

Idbäck 23:9

Gunnel Hedlund 1980-05-07
Knut Josef Johansson 1933-06-14

Idbäck 23:10

Tommy Hellström/Jenny Hellström 2004-11-22
Knut Lennart Paulsson 1976-10-13
Knut Paul Johansson 1936-02-26

Idbäck 8:14

Måns Gunnar Persson 1961-08-16
Per-Arne Gunnarsson 1961-08-16/1974-09-25

Idbäck 65:1

Ann-Kristin Jonsson 2013-09-09
Ingvar och Inga Eriksson 1957-11-27/1958-01-29

Idbäck 23:8

Valborg Modig 1961-08-16
Måns Gunnar Persson 1961-08-16

Idbäck 6:17

Hans Olov Malmén 1995-08-28
Olle/Maj-Lis Malmen 1987-09-09
Valfrid Malmen 1949-11-02

Idbäck 6:16

Hans Olov Malmén 2015-11-18
Olle Malmén 1961-05-17

Idbäck 6:10

Magnil Olof Eriksson 2016-03-08
Magnil Hugo Eriksson 1980-11-19
Magnil Anna/Lydia/Erik Olsson 1950-06-07

Idbäck 6:19

Bengt Malmén 2015-11-18
Magnil Sven Eriksson 1982-07-21
Magnil Erik Olsson

Idbäck 8:6

Per-Erik Holmberg/Aina Holmberg 1983-05-25
Olle Malmén 1970-01-14/1978-09-27
Teodor och Petrus Malméns db. 1950-02-01/1960-06-22

Idbäck 25:13

Rune Vilhelmsson 1996-12-05
Mosa Elin Olsson 1984-10-03
Mosa Johanna Eriksson m.fl. 1948-11-17

Idbäck 25:6

Lars Holmberg 2011-08-05
Valborg Larsson 1972-09-13
Mosa Lars Gustav Larsson 1962-11-07

Idbäck 25:9

Backa Jonas Nilsson 2012-02-29
Backa Olov Nilsson 1979-10-17
Pellanna Dagmar Johansson 1979-10-17
Mosa Hulda Eriksson 1967-01-04

Idbäck 25:8

Gråberg Gunnar Einarsson 1971-05-19
Mosa Olga Persson 1967-01-04

Idbäck 25:7

Hars Robin Lars-Erik Eriksson 2015-12-15
Backa John Erik Nilsson 1987-07-15
Mosa Lars Olov Larsson 1978-05-10
Mosa Erik Albert Db. 1962-11-07

Idbäck 26:3

Fall Jan Eriksson 2013-10-10
Susanne Agnarsson 1993-11-22
Nörstmo Signe Andersson 1979-10-03
Olt Kristina Persson med döttrar 1922-10-26

Idbäck 7:14

Göran Johansson 1996-05-30
Knut Anna Gunvor Johansson 1977-05-11
Knut Matilda Eriksson 1933-11-01

Idbäck 78:1

Jan-Olov Larsson/Maria Larsson 1991-01-16
Hol Lars Larsson 1925-10-29

Idbäck 7:13

Jan Eriksson 2006-11-16
Knut Märta Eriksson 1978-07-12
Knut Alfred Eriksson 1933-11-01

Idbäck 7:22

Hugo Lissmyr 1973-10-17
Sixten och Gurli Ahlén 1960-12-28

Idbäck 7:23

Jörgen Jernberg 1999-09-06
Maj-Lis Axelsson 1987-08-26
Tage Jernberg 1979-06-20

Idbäck 69:14

Tommy Stendahl/Inger Stendahl 1980-11-19

Idbäck 69:13

Patrik Johansson 1996-06-04
Bengt Martinsson 1983-10-26
Rigmor och Bengt Martinsson 1980-11-19

Idbäck 69:12

Jonny Lindholm/Tarja Lindholm 1983-06-08
Inger Mörk och Leif Strand 1980-11-19

Idbäck 69:15

Bo Danielsson/Kerstin Danielsson 1980-11-26

Idbäck 7:25

Jonny Lindholm/Tarja Lindholm

Idbäck 8:11/8:13

Krister Brushed 2003-10-01
Tyra G.son Olt 1974-02-06
Hilma Hanssons db. 1961-12-13

Idbäck 27:12

Sonja Robertsson 2002-09-06

Idbäck 27:11

Knut Anita Eriksson 2015-06-15
Knut Olov Eriksson 1994-08-18
Knut Ivar Eriksson 1992-07-15
Knut Erik Eriksson 1942-04-22

Idbäck 28:3

Lars Olof Tomt 1992-10-28
Inger Löfgren 1989-12-06
Arne Löfgren 1981-09-16
Ejnar Löfgren 1961-08-30

Idbäck 77:1

Hol Ann-Mari Joelsson 1992-10-07

Idbäck 9:7

Hol Ann-Mari Joelsson 1992-10-07
Hol Maurits/Holger/Sofia/Joel Persson 1971-01-20
Hol Maria Persson 1958-03-05

Idbäck 9:10

Anders Eliasson 1980-12-17
Mosa Emmy Eliasson 1976-03-24
Mosa Halvar Olsson 1964-03-25

Idbäck 61:1

Knut John Johansson
Knut Johan Erikssons db 1951-12-01
Knut Johan Erikssons dy 1950-08-16/1950-10-11

Idbäck 69:7

Hugo Benny Hedlund/Maria Anna Katrin Sonesson 2005-05-02
Lars Gunnarsson/Britt-Marie Olsson 1992-06-16
Torbjörn Hurtig/Sisko Keskitalo 1981-07-08
Merja Hantakoski/Åke Johansson 1980-03-26

Idbäck 69:8

Rune Sandbäck/Eva Lena Sandbäck 1980-05-28

Idbäck 69:9

Lena Matsson 2010-05-31
Ruben Einarsson
Göran och Karin Fors 1980-03-26

Idbäck 29:21

Karin Bohm 1965-06-30

Idbäck 67:1

Ingrid Loktäpp 1995-09-19
Gerda Loktäpp 1958-01-02/1960-01-07

Idbäck 29:17

Bengt Åke Bergfeldt/Brus Monika Bergfeldt 1988-04-13
Kerstin Johansson/Birger Eklund 1986-07-16
Karin Eklund 1976-06-30
Olt Ernst Hansson 1917-01-12
Knekt Elin Matsson 1915-10-29

Idbäck 29:20

Gunborg Malmén 2006-10-04
Birger Malméns db. 1978-05-24
Birger Malméns 1950-02-01

Idbäck 68:1

Jan-Erik Digerberg/Lennart Johansson 2006-02-21
Johan Johansson 1960-09-21

Idbäck 69:3

Anna Persson 2016-02-03
Elisabeth Melin 1987-11-18
Gustav Melin 1962-05-09

Idbäck 69:2

Hans och Jers Sonja Lissel 1986-12-10
Rune Brodin 1986-12-10

Idbäck 69:5

Elin Paulsson

Idbäck 69:4

Magnil Anders Eriksson 2007-10-02
Arvid Jonsson 1963-12-04

Idbäck 10:4

Gangs Anders Eriksson 2009-12-02
Inez Matsson 1962-09-19

Idbäck 10:7

Iris Malmén/Rolf Malmén 1995-10-12
August Malmén 1969-05-14
Petrus Malméns dödsbo 1960-06-22

Idbäck 10:8

Khaled, Al Mhamed Al Chdid 2017-09-01
Ingalill Crombäck 2016-05-12
Lennart Crombäck 1975-06-18
Samuel Crombäck 1944-05-03

Idbäck 10:9

Iris Malmén 1990-05-09
August Malmén 1984-12-19
Bertil Malmén 1962-08-22

Idbäck 10:12

Lars Holmberg (Gamla Konsum) 2009-09-16
Emanuel Torris 1976-06-09
Hi Paul Persson 1967-11-18

Idbäck 10:13

Lars Holmberg 2000-08-18
Karin Malmén 1989-08-30
Sigurd Malmén 1953-05-27

Idbäck 10:14

Niss Ann-Kristin Johansson/Roger Johansson 1997-07-02
Ritva Larsson/Matti Mainelakens 1982-06-02/1988-02-24
Annika Svante Vilhelmsson
Edvin Fredriksson 1953-08-05

Idbäck 29:22

Johnny Fredrik Karlsson/Anna Linnéa Holmberg 2014-09-29
Eva och Lennart Bojort 1976-03-24/1978-04-05

Idbäck 31:3

Eva Bojort 1990-08-08

Idbäck 11:9

Pellanna Hjördis Sonesson 1988-07-20
Pellanna Karl Eriksson 1952-07-09

Idbäck 11:11

Målar John Gunnar Jonsson 1994-04-20
Målar Helmer Jonsson 1954-05-12

Idbäck 63:1

Harri Aarnseth/Lena Gabrielsson 1989-09-20
Ann Marie Matsson 1989-09-20
Täpp Gösta Matsson 1954-10-06

Idbäck 12:1

Arne Aarnseth/Anita Aarnseth 1987-09-02
Mats Aarnseth 1926-03-11/1950-08-30

Idbäck 12:6

Leif Aarnseth 1999-04-07
Karin Aarnseth 1982-12-15
Brynjulv Aarnseth 1950-08-30

Idbäck 12:7

Klas Darlin/Helena Lissmatz 2005-06-21
Eleonora (Nora) Nilsson 1950-08-30

Idbäck 70:1

Gangs John Erik Eriksson 1977-11-02
Nörstmo Betty Olsson 1963-01-02

Idbäck 13:15

Rune Lindgren 2011-05-04
Pia & Per Olof Edvardsson 2023

Idbäck 75:1

Hans-Erik och Karin Hanis Jansson 1991-11-20
Backa Alice Fredriksson 1921-01-14–1967-06-21

Idbäck 58:1

Andreas Hedlund/Timea Hedlund 2005-10-03/2011-08-05
Gunnar Nohr 1981-03-18
Anna Nohr 1951-05-16

Idbäck 13:11

Lars Adam Matthias Eriksson/Sven Jonny Larsson 2010-06-28
Lars -Uno Bernhardsson 1988-03-23
Nörstmo Bernhard Halvarsson 1967-05-24

Idbäck 15:20

Gangs Birgit Davidsson 1995-01-13

Idbäck 13:9

Bengt Aarnseth 1971-09-29
Nörstmo Holmfrid Persson 1963-11-13

Idbäck 35:1

Karin Nanny Jonsson 1975-09-10
Nörstmo Samuel Larsson 1929-10-25

Idbäck 35:2

Ola Nörstmo 2009-11-30
Sigrid/Sture Nörstmo, Solveig Isaksson 1982-11-10
Nörstmo Joel Larsson 1957-09-25

Idbäck 4:7

Täpp Ingbritt Bäck Matsson 2009-06-16

Idbäck 39:4

Hära Margareta (Greta) Haltorp 1990-12-05
Hära Alfred Eriksson 1945-06-06

Idbäck 39:7

Hära Sonja Larsson 1981-01-14
Hära Oskar Eriksson 1945-06-06

Idbäck 79:1

Stefan Fehrm 1999-01-04
Olivia och Algot Larsson 1950-10-04

Idbäck 82:1

Målar Kristina Johansson 2000-12-12
Täpp Helny Persson 1959-12-16

Idbäck 39:5

Bygg Ulf Olsson 2014-09-03
Hära Rut Olsson 1976-03-31
Hära Lars Eriksson 1945-06-06

Idbäck 39:3

Hära Torbjörn Hurtig 2000-02-04
Hära Britta Hurtig 1987-10-14
Hära Oskar Eriksson 1945-06-06

Idbäck 40:13

Täpp Sven-Olov Pettersson/Ulla-Britt Pettersson 1998-12-02/2014-02-26
Täpp Viktor Pettersson 1947-05-07

Idbäck 58:2

Gudmunds Kjell Algotsson/Birgit Algotsson 1978-11-29
Anna Nohr 1951-05-16

Idbäck 41:8

Tage Haltorp/Mona Klingstam Haltorp 1980-04-02
Malungs Kommun 1979-01-31
Korsnäs Marma 1898-01-12

Idbäck 15:28

Hans Öjes 2007-07-17

Idbäck 15:18

Britt Kerstin Almlöf 2015-05-02
Olle Almlöf 1992-05-27
Täpp Lydia/Martin/Karin Eriksson 1905-05-17

Idbäck 15:24

Sune Laitinen/Ann-Charlotte Laitinen 1995-01-13

Idbäck 16:11

Forslars Bengt Erik Eriksson 2014-04-30
Täpp Bertil Matsson 1988-10-26
Öjes Elin Persson 1924-08-28

Idbäck 55:1

Bengt Busk/Sara Marita Larsson 2008-02-06
Per och Signe Almlöf 1949-09-07

Idbäck 16:12

Forslars Bengt Erik Eriksson 2008-06-16
Täpp Lennart Matsson 1977-12-21
Öjes Elin Persson 1924-08-28

Idbäck 43:2

Conny Haltorp och Knut Maj Viviann Paulsson 1992-11-04
Sigrid Graners 1984-03-28
Olov Almlöf 1974-08-21/1976-02-11
Erland och Jenny Jansson 1956-11-14

Länkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *